ANBI

Met ingang van 1 januari 2023 heeft Stichting Scholengroep Trivium (Trivium) een ANBI- status. Een ANBI-status brengt fiscale voordelen met zich mee met name in geval van erfenissen en schenkingen, maar ook in geval van giften. Een voorbeeld daarvan is dat giften voor donateurs aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting (of eventueel vennootschapsbelasting). Met de ANBI-status wordt het aantrekkelijk(ker) om aan Scholengroep Trivium te doneren!

Trivium voldoet aan de voorwaarden:

Naam van de instelling:                          Stichting Scholengroep Trivium

Nummer Kamer van Koophandel:         40038715

RSIN/fiscaal nummer:                             0025.47.375

Bezoekadres van de instelling:              Stationslaan 17, 9503 CA Stadskanaal

Postadres van de instelling:                   Postbus 137, 9500 AC Stadskanaal

E-mailadres:                                              bestuur@scholengroeptrivium.nl

Website:                                                     www.scholengroeptrivium.nl

Scholengroep Trivium bestaat uit de scholen Dollard College en Ubbo Emmius.

Namen en functies van de bestuurders:

Trivium heeft een College van Bestuur en deze wordt gevormd door de volgende persoon:

  • Mevrouw C.J. de Roo-Fokkens 

Scholengroep Trivium heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen:

  • de heer A. Regtop (voorzitter)
  • de heer B. Schuthof
  • mevrouw M. Westerbeek
  • de heer H. Huberts
  • mevrouw N. Drewes

Doelstelling
Het verzorgen van door de overheid bekostigd onderwijs

Werkzaamheden van de instelling
Het verzorgen van onderwijs aan leerlingen in het Praktijkonderwijs, vmbo (basis, kader, theoretische leerweg en gemengde leerweg), havo en vwo (atheneum en gymnasium).
De uitvoering van de werkzaamheden is een continue proces, ingedeeld in schooljaren. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het externe toezicht op de werkzaamheden wordt uitgeoefend door de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie ziet toe op de naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en bewaakt de onderwijskundige resultaten.

Inkomsten van de instelling
Rijksbijdragen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bijdragen van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, ouderbijdragen.

De rijksbijdragen worden besteed aan personeel, huisvesting en materialen ten behoeve van het primaire proces (het geven van onderwijs).

Het vermogen van de instelling bestaat uit gebouwen, inventaris, voorraad lesmateriaal, vorderingen en liquide middelen. Voor de omvang van het vermogen hanteert de Inspectie van het Onderwijs signaleringsgrenzen. Bij het overschrijden van deze grenzen treedt de inspectie op namens het Ministerie van OCW.

Beleid
Er is een Strategische koers beschreven en vanuit deze strategische koers worden schoolplannen geschreven. Met de schoolplannen wil Scholengroep Trivium voor de komende jaren de hoofdlijnen van het beleid weergeven.

Beloningsbeleid
De beloning van de RvT- leden geschiedt binnen de beloningsleidraad, welke is beperkt tot minimale vacatiegelden. Voor het beloningsbeleid voor het personeel zie cao Onderwijs (VO).

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Scholengroep Trivium stelt jaarlijks een jaarverslag op waarin zij verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de uitgeoefende activiteiten. Bekijk voor meer informatie het bestuursverslag in het jaarverslag 2023.

Financiƫle verantwoording
Scholengroep Trivium stelt jaarlijks een jaarrekening op waarin zij (financieel) verantwoording aflegt. Bekijk voor meer informatie de jaarrekening in het jaarverslag 2023.

Standaardformulier publicatieplicht Onderwijsinstellingen
Download hier het formulier.