Cookies en privacy

Privacy en cookies

Stichting Scholengroep Trivium beschermt uw privacy. De persoonlijke informatie die u ons geeft wordt vertrouwelijk behandeld. Klik hier voor het privacyreglement.

Gebruik van cookies
De cookies worden geplaatst om deze website goed te laten functioneren, om inzicht te krijgen in bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers bij te houden. Op deze website worden cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics, retargeting en sociale netwerken.

Google Analytics
Trivium registreert gegevens over het gebruik van deze website. Met deze gegevens verbetert Triviumonder andere de gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit en indeling van de website. Deze informatie wordt niet gedeeld met anderen of verkocht aan derden.

Retargeting
Trivium maakt gebruik van retargeting-cookies. Met deze cookies leggen Google en Facebook anoniem vast dat de website van Trivium is bezocht. Via retargeting kunnen onze advertenties getoond worden op websites van derden.

Privacyverklaring

Verwerkingsverantwoordelijke: 
Stichting Scholengroep Trivium
Naam voorzitter College van Bestuur: Mevr. C.J. de Roo - Fokkens
Contactgegevens: e-mail 
privacy@scholengroeptrivium.nl 
Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming: 
FG@privacyopschool.nl

Stichting Scholengroep Trivium verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. Stichting Scholengroep Trivium vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Stichting Scholengroep Trivium is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

Privacy en leerlinggegevens - Waarom verwerken wij gegevens van uw kind
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Stichting Scholengroep Trivium verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school, om de studievoortgang bij te houden en om uw kind in staat te stellen een diploma te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht. Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd, zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s), dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven (wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal).

De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Magister/Somtoday. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de Stichting Scholengroep Trivium die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen. In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts, samenwerkingsverband en accountant.

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt. 

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen. 

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u via Magister/Somtoday om toestemming voor onder andere het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van social media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via Magister/Somtoday. 

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school te delen via social media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Welke rechten hebben een leerling en ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar
Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Leerlingen en/of ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken. Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van Stichting Scholengroep Trivium. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast.

Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.

Stichting Scholengroep Trivium zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

Stichting Scholengroep Trivium heeft, naast de informatie op deze pagina, in haar privacyreglement uitvoerig beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.  

Als u vragen of verzoeken heeft op het gebied van privacy kunt u altijd terecht bij de schoolleiding of via privacy@scholengroeptrivium.nl.

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming (zie de contactgegevens bovenaan deze verklaring). Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).